top of page

Vår pedagogik

Barnomsorg med kvalitet

Child Doing Art Activity

Genom våra värdeord glädje, nyfikenhet-lekfullhet, delaktighet växer vi tillsammans, både barn och pedagoger. Respekt för individen är en förutsättning för att alla ska känna gemenskap och ha roligt. I våra pedagogiska miljöer arbetar vi ständigt med att utveckla tilltalande mötesplatser, där undersökande och nyfikenhet står i centrum för den lärande leken. 
Med en mångfald av material och variationer av uttryckssätt kan alla barn delta utifrån sina förutsättningar. Vi ser olikheter som en tillgång i verksamheten. Alla har rätt att bli lyssnade på och vi har ett gemensamt ansvar för vår verksamhet som en demokratisk mötesplats. För att kunna anpassa verksamheten efter vår åldersintegrerade barngrupp utgår vi främst från barnens mognad och individuella intressen när vi erbjuder styrda aktiviteter i mindre grupper. 

Att börja på förskola

På Stjärnan är anknytning och trygghet viktigt, därför tillämpar vi behovsanpassad inskolning där en vårdnadshavare initialt är delaktig i verksamheten med sitt barn under tre hela dagar. Dessa dagar ger dig som förälder en god inblick i vår verksamhet samt möjlighet att lära känna oss pedagoger, andra barn och föräldrar. Inskolningen anpassas sedan efter hur varje individuellt barn har reagerat på inskolningen och oftast kan vårdnadshavarna länma barnet själv i verksamheten den fjärde dagen och barnets vistelsetid i verksamheten, utan vårdnadshavare, förlängs under några dagar tills ordinarie vistelsetid har uppnåtts. Att börja på förskola innefattas ofta av ett brett spann av känslor, både för dig som förälder och för ditt barn. För oss är det därför viktigt att så tidigt som möjligt skapa hållbara relationer som bygger på kommunikation, tilltro och ömsesidig respekt.

Måltiden

Måltiderna är viktiga sociala och pedagogiska sammanhang där vi har en trevlig samvaro och möjlighet att smaka på nya maträtter. Här ges tillfälle att samtala och reflektera tillsammans med barnen kring det vi upptäckt och utforskat under förmiddagen.
All mat lagas på förskolan i verksamhetens egna kök av Stjärnans egen kock. Verksamheten erbjuder anpassad mat till de barn som är i behov av speciell kost med anledning av allergier eller av etiska och religösa skäl.

Utforskande av vårt närområde

Som ett komplement till förskolans egna miljöer tar vi del av det utbud som finns i förskolans närområde. Den närliggande skogen besöks en gång i veckan och vi besöker även återvinningen och sorterar det skräp som kommer från verksamhetens vardagliga förbrukning.

Utforskande och samspel

Utforskande och samspel är mycket viktigt i vår verksamhet och blir tydligt i barnens lek. Som en social samvaro ger leken barnen möjlighet att utveckla värdefulla sociala koder. I lekens skepnader kan barnet bli den hen önskar. Pedagogerna verkar för att stimulera barnens lek både med material, medverkan och handledning i situationer där barnen behöver stöd för att komma vidare. I leken främjas utvecklingen av individen samt även kreativiteten, intellektet, motoriken, sociala färdigheter, språket, trygghet och känslor.

Vilan

Varje barn skall erbjudas en god omsorg med väl avvägd dygnsrytm. Det är därför viktigt att få en lugn, avkopplande stund mitt på dagen. Efter lunchen erbjuder vi olika möjligheter till vila beroende på barnets behov. Verksamheten erbjuder en sovvila inomhus på madrass eller vila till högläsning av en pedagog. Aktiviteten som följer på Den pedagogledda vilan är även den lunare där barnen själva får välja aktiviteter inomhus. 

bottom of page